NEWSLETTER

MAIL OD KATARZYNY

Raz na 2 tygodnie w  środę wiadomość,

 ode mnie dla Ciebie <3
Bardziej prywatne historie, informacje o nowych wpisach i o wydarzeniach

katarzynatworzy.pl

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KatarzynaTworzy.pl/Sklep

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania Umów w Sklepie Internetowym prowadzonym pod adresem: https://katarzynatworzy.pl/sklep przez Katarzynę Frelik z siedzibą w Otwocku przy ul. Kopernika 30/9, adres e-mail: kontakt@katarzynatworzy.pl.

Regulamin znajduje zastosowanie do każdej Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem: https://katarzynatworzy.pl/sklep .

§ 1 Definicje

 1. Akt o usługach cyfrowych – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE.
 2. Cena – oznacza wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Sprzedawcy z tytułu wykonania Umowy przez Sprzedawcę.
 3. Cena początkowa – oznacza pierwszą cena Produktu, w której produkt pojawił się w Sklepie.
 4. Cena promocyjna – oznacza Cenę Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Sprzedawcę promocji.
 5. Dzień roboczy - oznacza każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 6. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, na podany przez Klienta adres za pośrednictwem Przewoźnika, Produktu określonego w Zamówieniu.
 7. Klient - oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, przedsiębiorcę na prawach konsumenta, a także osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.).
 9. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Ostatnia najniższa cena w ciągu 30 dni – oznacza najniższą Cenę, w jakiej Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni;
 11. Polityka Prywatności – oznacza informację o przetwarzaniu danych osobowych Klienta dostępną pod adresem: https://katarzynatworzy.pl/polityka-prywatnosci oraz w stopce strony Sklepu Internetowego.
 12. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 14. Prawa Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2759 ze zm.).
 15. Produkt – oznacza Produkt fizyczny, Usługę cyfrową lub Treść cyfrową, które Klient może Zamówić za pośrednictwem Sklepu Internetowego, znajdujące się w aktualnej ofercie Sprzedawcy.
 16. Produkt fizyczny oznacza nową rzecz lub rzeczy ruchome.
 17. Przewoźnik - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.
 18. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin określający zasady zawierania i wykonywania Umów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca
  2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).
 19. Rozporządzenie - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 20. Sklep Internetowy / Sklep – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod domeną: https://katarzynatworzy.pl/sklep, za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Produktach i ich dostępności oraz dokonać Zamówienia (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) na Produkty znajdujące się w aktualnej ofercie Sprzedawcy, a także skorzystać z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 21. Sprzedawca - oznacza Katarzynę Frelik prowadzącą z siedzibą w Otwocku przy ul. Kopernika 30/9 , adres e-mail: kontakt@katarzynatworzy.pl.
 22. Treść cyfrowa – oznacza dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej;
 23. Treści Klienta – informacje przekazane przez Klienta w celu ich przechowywania, ewentualnie publikacji na jego żądanie w Sklepie, w tym w postaci słownej, graficznej lub innej.
 24. Treści niedozwolone – Treści Klienta niezgodne z prawem Unii Europejskiej lub jakiegokolwiek państwa członkowskiego (zgodnie z definicją aktu o usługach cyfrowych) oraz treści niezgodne z niniejszym Regulaminem.
 25. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 26. Umowa – oznacza Umowę Sprzedaży i/lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu.
 27. Umowa Sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie.
 28. Usługa cyfrowa – oznacza usługę pozwalającą Konsumentowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 29. Usługa elektroniczna – oznacza świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu;
 30. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, zawierające ofertę kupna, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające treści przewidziane w § 5 ust. 2 Regulaminu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów).
 2. Klient w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie będące ofertą kupna na wybrane Produkty i w konsekwencji zawrzeć Umowę Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem formularza zamówienia zamieszczonego w Sklepie Internetowym bez konieczności rejestracji konta klienta.
 3. Umowa Sprzedaży zostanie zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści § 5 ust. 8 Regulaminu.

§ 3 Prawa i obowiązki

  1. Sprzedawca sprzedaje, a Klient kupuje Produkty z obowiązkiem zapłaty, na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Sprzedawca stale i nieodpłatnie udostępnia Regulamin na stronie Sklepu Internetowego.
  3. Klient jest zobowiązany w szczególności do:
 1. zapoznania się z Regulaminem,
 2. przestrzegania postanowień Regulaminu,
 3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania strony Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
 5. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 6. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 7. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 8. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługujących Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Sklepu Internetowego.
  2. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
  3. Klient otrzymuje dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku: https://katarzynatworzy.pl/regulamin-sklepu), który jest zamieszczony na stronie Sklepu Internetowego, jak również pobrać, sporządzić jego wydruk, a także na każde żądanie Klienta Regulamin może być mu dostarczany drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat (np. na podany adres e-mail).
  4. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty sprzedaży, lecz traktowane są wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, tj. złożenia oferty kupna.

§ 4 Warunki techniczne

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Klientowi korzystanie ze strony Sklepu Internetowego przy pomocy urządzenia teleinformatycznego pozwalającego na dostęp do Internetu to:
  1. aktualna wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer 11 lub nowszej, Chrome 39 lub nowszej, FireFox 34 lub nowszej, Opera 26 lub nowszej, Safari 5 lub nowszej,
  2. włączona obsługa języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
  3. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s,
  4. strona Sklepu Internetowego jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 2. Jeżeli wymagania techniczne przeglądarki Klienta nie zostaną spełnione, Klient zostanie poinformowany o tym odrębnym komunikatem po wejściu na stronę Sklepu Internetowego oraz o konieczności zainstalowania odpowiedniej przeglądarki lub jej aktualizacji.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony Sklepu Internetowego  na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z witryny Sklepu Internetowego.
 4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub ich prawa własności intelektualnej.
 6. Pomimo zachowania zasad najwyższej staranności, a także stosowania odpowiednich systemów zabezpieczających przed szkodliwym oddziaływaniem osób trzecich, korzystanie z usług może wiązać się z potencjalnymi zagrożeniami. Sprzedawca identyfikuje zagrożenia, które powinny być brane pod uwagę przez Klienta w szczególności jako: możliwość otrzymywania niezamówionej informacji handlowej, możliwość wysyłania fałszywych wiadomości elektronicznych w imieniu Sprzedawcy, możliwość niedozwolonego podsłuchu lub wglądu w korespondencję, czy też możliwość działania szkodliwego oprogramowania.
 7. Przed skorzystaniem ze strony Sklepu Internetowego Klient powinien zadbać o zabezpieczenie swojego komputera przed wirusami i ich działaniem.
 8. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Klientów z usług Sklepu Internetowego należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Klienta. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera www.
 9. Ponadto korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć www wymaga udostępnienia podstawowych informacji o urządzeniu Klienta, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Klient połączył się z danym serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Klienta przeglądarka oraz system operacyjny itp.

§ 5 Zamówienia

 1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (z zastrzeżeniem, że Zamówienie jest przetwarzane wyłącznie w godzinach pracy Sklepu Internetowego) korzystając z formularza Zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego bez konieczności rejestracji konta Klienta.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane, po wybraniu przez Klienta Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sprzedawcy, określenia ich ilości, wyboru formy płatności i sposobu Dostawy. Zamówienie powinno również zawierać: e-mail, imię i nazwisko Klienta lub nazwę firmy i NIP oraz adres Dostawy (w przypadku Produktów fizycznych).
 3. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w Zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu i potwierdzając złożenie Zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz jej przesłanie w formie elektronicznej przez Sprzedawcę.
 4. Składając Zamówienie Klient jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją Zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.
 5. Przy wypełnianiu formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego Klient winien dochować należytej staranności związanej z jego wypełnieniem. Dane podawane przez Klienta muszą być prawdziwe oraz powinny umożliwiać Sprzedawcy wykonanie obowiązków wynikających z zawarcia Umowy.

 

kontakt(at)katarzynatworzy.pl

© 2022-2024 Katarzyna Tworzy   |  Polityka prywatności | Regulamin sklepu